MR

de Medezeggenschapsraad van de Meander

De Medezeggenschapsraad, vaak afgekort als MR, is het officiële bij de wet ingestelde orgaan dat invloed uitoefent op het beleid van de school. In de MR hebben personeelsleden en ouders zitting.

De MR oefent instemmings- en adviesbevoegdheid uit over vele aangelegenheden. De drie belangrijkste aandachtsgebieden van de MR zijn:
•Onderwijsbeleid
•Kwaliteitsbeleid
•Personeelsbeleid

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992 en 2007) zijn alle zaken rondom de taken en bevoegdheden van de MR geregeld.

Wat is het verschil tussen de MR en de Ouderraad?

De MR en de Ouderraad spannen zich in om samen met het team van De Meander een goede school te maken en te houden. De MR houdt zich hierbij vooral bezig met beleidsmatige zaken van de school, terwijl de Ouderraad zich bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering, hoofdluiscontrole en het organiseren van de Feestelijke Ouderavond.

Namens het team:
MR lid personeel : Karin van Mourik
MR lid personeel : Willemijn van der Laan
MR lid personeel : Evelien de Vries

Namens de ouders:
MR lid ouders : Henri Boer
MR lid ouders : Joke Slagter-voorzitter
MR lid ouders : Edwin Blaauw

Contact

U, als ouder kunt, als u vragen heeft of opmerkingen die de MR aangaan contact met ons zoeken. Dat kan door ons aan te spreken op het schoolplein, maar ook via het mailadres: administratie@sbodemeander.nl
Als u dan aangeeft dat het voor de MR is bedoelt komt het op de goede plek terecht. Uiteraard kunt u ook via de leerkracht van uw kind zaken doorgeven.

De MR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen ook altijd bezocht worden. U bent van harte uitgenodigd om er bij aanwezig te zijn.

MR vergaderdata 2014-2015
3 maart 2015

14 april 2015

26 mei 2015

9 juni 2015
Aanvangstijd, tenzij anders aangegeven, 19.30 uur, Locatie SBO de Meander

GMR

Via de emeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden de medezeggenschapsraden van alle Asser openbare basisscholen bij de gemeente (het bestuur) vertegenwoordigd. De vergaderingen van de GMR vinden plaats in het stadhuis van Assen en zijn openbaar. Aanvang 20.00 uur.

Notulen

De notulen van iedere vergadering vindt u als PDF op de download-pagina.