Zakelijke ouderavond 17 oktober 2017

Tijdens deze zakelijke ouderavond wordt door de Ouderraad en Medezeggenschapsraad een verslag uitgebracht over het afgelopen schooljaar. Deze terugblik geeft een duidelijk beeld van alle activiteiten en aandachtspunten, die aan de orde zijn geweest.
De OR is dit jaar weer zeer actief in een aantal werkgroepen. Naast alle ondersteunende activiteiten voor onze school hebben de commissieleden een belangrijke bijdrage geleverd aan o.a. Sint, Kerst, Pasen, Wandel 4-daagse en de Feestelijke ouderavond. Deze zijn allemaal goed en plezierig verlopen. Ook de aanschaf voor sportshirts en USB sticks voor de schoolverlaters zijn zowel door de leerlingen als leerkrachten goed ontvangen. De penningmeester van de OR heeft een financieel verslag van het afgelopen jaar kort toegelicht. Deze is door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd.
Naast het verwelkomen van nieuwe OR-leden hebben wij ook afscheid genomen van 5 ouderraadsleden met een bloemetje en een waardebon. Bedankt allemaal!

De secretaris van de MR heeft het jaarverslag van de werkzaamheden en speerpunten van de MR gepresenteerd. Een van de aandachtpunten is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Naast de omgekeerde gesprekken en de vrije inloop is er ingestemd met het opzetten van een ouderpanel, thema-avonden en gestart met de inzet van een klassenouder. De klassenouder is het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten. We kijken terug op een plezierige en informatieve zakelijke ouderavond.